Giá biến động: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu mà Người bán và người Mua đều không kiểm soát được giá trong suốt phiên giao dịch.; Nếu có nhiều cổ phiếu "Giá tăng giảm mạnh" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn biến động mạnh.
  Giá đi ngang (sideway): Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu "Giá đi ngang"; Người bán và người Mua đều không muốn giao dịch trong suốt phiên. Nếu có nhiều cổ phiếu "Giá đi ngang" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn sideway.