tháng 5 10, 2018
Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.


Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ASA 2,7 2,5 47.200
BID 35 32,7 2.834.040
CTG 30 28 7.044.560
DCS 1,5 1,4 226.700
DPS 1,6 1,5 551.500
DS3 20,7 19,3 537.600
DST 5,3 4,8 4.088.500
HCM 71,8 67,1 476.000
HDC 16,2 15,2 802.240
IDC 21,9 20,1 51.700
MBS 18,1 17 274.200
MST 4 3,7 1.472.300
NTC 71,5 66,5 213.400
PFL 1,1 1 76.000
POM 17,15 16,1 24.330
PV2 3,1 2,8 60.700
PVO 8,1 7,2 49.900
PVV 1,1 1 105.500
SHN 9,4 8,7 131.200
TLD 12,45 11,6 359.860
TOP 1,1 1 271.500
TTB 18,6 17,2 195.300
VCS 119,8 112,5 83.000
VHC 59 54,9 346.130
VND 25,4 23,65 7.057.690


--
Được đăng bởi Blogger tới Trái phiếu, cổ phiếu, phái sinh vào ngày 5/10/2018 10:01:00 CH