tháng 5 17, 2018
Khối lượng tăng đột biến: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.

Khối lượng hôm trước Khối lượng hiện tại Giá hiện tại
ASA 5.900 22.500 2,4
ATG 20.450 87.530 1,95
BCC 2.800 10.800 6,8
BCE 1.400 58.280 6,33
BCG 12.410 31.780 6,19
C69 1.000 8.000 5,3
CAV 15.830 27.750 50,3
CEE 103.320 283.980 19,4
CMW 50.000 223.000 14,6
CSV 37.440 115.730 38
CVT 215.610 393.680 32,8
DAH 39.830 106.380 5,04
DDV 600 42.500 6,5
DGC 1.400 22.600 32,2
DHA 1.300 29.970 28,55
DHM 254.660 701.530 3,27
DPS 95.500 593.700 1,3
DRH 112.840 314.260 18,4
E1VFVN30 160.750 402.070 16,65
EIB 76.440 166.800 14,7
HDG 74.660 153.560 41
HLD 57.200 90.600 18,2
HTT 6.460 19.130 2,72
IJC 50.340 83.810 9,7
ITA 221.600 656.160 2,25
KDM 10.700 58.700 2,5
KLF 572.100 1.631.100 2,1
KMR 5.100 13.500 3,86
KSD 34.200 77.200 4,1
KSH 100.360 567.880 2,15
LAS 22.000 57.700 12,8
LHG 53.950 82.820 22,4
LTG 11.700 17.800 36,9
MCG 260 10.380 3,5
MCH 100 1.100 101
MIG 64.700 98.600 13,9
MSN 461.650 1.142.920 87
MWG 201.990 309.370 103,2
NAW 35.100 101.100 15
NBC 133.600 301.500 7,3
NED 500 13.300 10,1
NHP 67.200 291.200 1,4
NT2 321.490 501.450 29,7
NTC 32.200 111.900 65
PAN 21.380 72.960 63
PCG 2.100 11.600 13,3
PET 30.260 209.160 10,9
PPI 64.210 102.530 1,16
PTB 3.620 46.870 96,9
PV2 3.200 8.500 3,1
PVC 36.800 76.000 6,7
PVG 100 19.300 8,9
PVS 4.113.800 6.346.800 20,6
PVV 400 29.300 1,2
PXA 98.300 226.000 #VALUE!
RCC 800 2.600 13,6
SAB 48.810 97.390 241,5
SD9 5.900 10.800 8,1
SDD 55.000 142.300 1,9
SDI 13.400 35.000 75,5
SGO #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SHB 5.579.400 9.748.600 10,2
SHN 29.300 154.600 9,3
SJS 40 30.690 24,7
SKG 32.120 93.400 25,1
SMC 130 4.810 26,9
STG 5.540 50.090 19,5
TBD 11.600 25.900 72
TCD 36.130 308.370 16,2
TIG 129.400 257.200 4
TIS 105.800 174.400 12,7
TLP #VALUE! 100 14,5
TNG 114.300 260.400 13,3
TNI 676.450 1.647.460 6,23
TNT 24.180 105.800 2,11
TTF 57.600 455.110 4,8
TTH 93.500 189.700 5,4
TV2 23.500 45.900 105
TVS 11.920 19.420 13
VCI 35.420 78.360 97,5
VFG 6.000 65.000 50
VGT 87.200 177.400 12,5
VIC 879.210 1.772.650 123
VIS 10.420 43.140 34,1
VJC 310.720 576.390 188
VNP 6.300 36.600 5,2
VPB 2.225.270 5.122.380 45,8
VPD 10.220 19.710 14,8
VPH 8.560 18.060 9,13
VSH 4.110 6.540 17