tháng 5 07, 2018

Khối lượng tăng đột biến: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.

Khối lượng hôm trước Khối lượng hiện tại Giá hiện tại
AAA 317.420 617.090 18,95
ACV 18.100 153.500 91,7
APC 11.350 23.190 31,6
ART 98.900 174.500 7,9
ASP 300 3.980 7,4
ATG 3.700 27.060 1,95
BID 1.599.340 3.558.490 34,75
BSI 165.710 252.400 14,85
C47 4.970 52.810 13,15
C69 300 25.000 5,1
CCL 59.780 102.830 3,92
CIA 7.400 30.000 33,9
CNG 800 2.530 28,7
CTS 60.080 96.970 13,1
CVN 25.300 130.600 8,1
CVT 94.170 218.540 48,7
DAH 41.230 336.240 5,25
DCL 7.350 37.970 17,8
DDV 500 85.900 6,5
DHG 50.650 86.320 102
DQC 16.950 27.170 34
DRI 31.500 69.500 8,4
DST 425.300 1.696.700 4,5
GTN 297.240 871.330 12,3
HAH 19.620 127.620 13,8
HCD 63.470 319.940 7,85
HCM 210.640 356.780 73,6
HD2 2.700 8.700 13
HHG 172.100 651.700 4,6
HHS 1.085.930 2.638.950 4,65
HID 28.090 78.360 2,96
HKB 46.000 111.800 2
HTT 3.130 40.250 2,83
IDC 5.000 59.200 20
JVC 280.930 774.370 3,34
KSD 7.700 74.100 4,1
LCG 25.800 728.930 10,4
LIG 23.500 96.300 4
LSS 25.760 41.580 8,99
MSN 390.810 687.860 96,5
MSR 30.000 60.400 27,2
MWG 184.450 597.020 108
NBC 6.800 20.400 7,4
NDN 492.800 1.110.900 17,1
NED 5.900 20.900 10,3
NHP 4.200 26.500 1,4
NVT 9.300 18.560 4,3
PAC 730 42.780 41,2
PET 94.850 175.920 10,5
PNJ 227.490 480.240 182,9
POM 2.630 4.820 16,2
PPI 35.120 178.310 1,16
PTB 13.710 30.270 97
PV2 4.600 15.400 3
PVB 140.800 253.400 16,6
PVC 75.700 162.200 6,6
PVE 67.800 148.400 7,3
PVG 13.600 55.000 8,8
PVM 4.100 31.100 11
PVO 39.400 71.300 7,1
PVV 8.900 13.600 1,2
PXT 220 4.630 3,05
ROS 196.010 349.370 78,4
S99 9.700 28.500 5
SAB 19.780 65.630 234,3
SDI 5.700 46.400 81,8
SHI 183.780 342.710 6,88
SIC 25.400 174.600 10,5
SJD 1.020 4.280 23,1
SJS 42.670 68.430 24,6
SRC 1.530 21.760 12,9
SSN 33.400 57.300 17,2
SVN #VALUE! 100 1,9
TCD 9.870 30.150 17
TDC 141.750 331.570 9,01
TDN #VALUE! #VALUE! 5,6
TLD 938.870 1.576.110 12,55
TLH 66.790 274.810 10,2
TLP #VALUE! #VALUE! 14,7
TOP 10.400 197.600 1
TRC 1.940 2.980 26,1
TS4 41.600 111.210 7,55
TTH 21.300 46.500 4,5
TV2 24.500 79.200 115,5
TVS 3.210 5.190 13,75
VC7 300 35.800 16,9
VCS 51.700 88.000 125,3
VFG 99.550 190.200 48,5
VGC 1.078.700 1.928.400 24,4
VHG 105.940 833.630 1,26
VNG 105.920 193.230 14,2
VNS 28.240 189.690 14,15
VOS 216.150 429.330 1,84
VPD 3.360 27.940 14,45
VPH 71.890 184.340 9,35