tháng 5 08, 2018
Khối lượng giảm đột biến: Là cổ phiếu có khối lượng giảm bất thường so với giao dịch hàng ngày, cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn tích lũy hoặc vừa khởi nguồn một xu thế mới (tăng, hoặc giảm).
Khối lượng hôm trước Khối lượng hiện tại Giá hiện tại
ACV 153.500 65.100 90,0
ASP 3.980 1.280 7,4
C69 25.000 11.500 5,3
CSM 166.720 56.060 13,0
DAH 336.240 79.080 5,1
DCS 241.000 68.800 1,4
DRC 392.290 108.910 23,4
DS3 968.900 457.500 21,8
HAH 127.620 60.660 13,8
HKB 111.800 49.100 1,9
HPI 69.800 #VALUE! 14,6
JVC 774.370 280.110 3,6
KMR 45.130 15.690 3,9
KSD 74.100 20.100 4,2
KSQ 16.200 5.500 1,4
LCG 728.930 138.660 10,3
LSS 41.580 11.530 8,9
MCG 24.720 2.370 3,4
MPT 11.800 500 2,5
MWG 597.020 297.750 105,6
NBC 20.400 6.300 7,4
NVT 18.560 4.790 4,5
PAC 42.780 14.130 41,5
PGS 3.300 900 31,8
PPI 178.310 73.180 1,2
PTB 30.270 7.560 97,5
PVB 253.400 114.400 16,2
PVC 162.200 74.200 6,6
PVG 55.000 8.600 8,8
SDH 10.600 4.300 2,0
SDI 46.400 16.400 80,1
SIC 174.600 16.600 10,5
SJS 68.430 8.870 24,7
SKH 27.800 4.700 20,6
STG 39.270 16.040 19,2
SWC 21.500 500 13,6
TCD 30.150 1.280 16,5
TCM 150.220 66.940 20,2
TDC 331.570 152.310 9,1
TDN #VALUE! #VALUE! 5,6
TIG 712.200 123.000 4,0
TV2 79.200 28.000 114,9
TVS 5.190 1.110 13,7
VFG 190.200 3.090 48,5
VIP 157.260 70.440 7,2
VOS 429.330 104.840 1,8
VPH 184.340 47.170 9,2
VSC 175.250 62.390 33,8