tháng 5 06, 2018
Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngăn.

Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
STB 16,70 13,45 7.686.640
CSM 14,15 12,70 151.560
DBC 21,60 19,60 46.400
ELC 12,25 9,81 100.630
HII 26,10 17,50 39.610
HVG 4,70 3,70 513.430
IBC 28,95 27,30 189.250
JVC 4,42 3,58 280.930
NVB 9,80 9,10 298.400
NVL 72,50 52,00 2.354.810
PLP 20,45 12,70 108.400
PVD 18,65 14,75 1.074.330
PVG 10,00 8,60 13.600
STK 15,00 14,05 18.930
VNE 7,55 7,26 186.710