tháng 4 21, 2018
Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngăn. Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 
Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BFC 34,50 32,45 20.150
BMP 71,00 61,30 329.090
CSM 14,35 13,80 200.440
FCN 20,90 18,35 1.402.790
POM 17,80 16,10 9.320
QCG 13,20 10,85 216.480
TLP 15,70 13,30 2.800
VSC 39,15 35,65 97.070