tháng 4 12, 2017

Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơGiá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
KHB 1.4 2 799,120
LDG 8.8 12.1 1,636,950
PDR 15 25.1 600,890
SCR 8.05 9.26 10,689,550
SHB 5.1 6.9 14,434,467
STG 23.2 27 195,150
VNH 1 2.4 175,090