tháng 4 23, 2017
      Để hiểu bản phân tích của chúng tôi, quý nhà đầu tư cần làm quen với những khái niệm trên thị trường phái sinh chuẩn bị đi vào vận hành. Không có gì thay đổi thì 1/6/2017 các nhà đầu tư được phép giao dịch phái sinh, thời kỳ cổ phiếu 'giấy vụn' sẽ chấm hết.
      Buy to open: Sử dụng trong trường hợp bạn là người mua hợp đống quyền chọn (Buyer) và dùng khi bạn bắt đầu đặt lệnh mua Option – Chú ý là dù là Buy quyền mua (Call option) hay Buy quyền bán (Put option) thì bạn đều là Người Mua Quyền (Buyer) hết nhé. – hiểu nôm na là – mở ra một lệnh mua hợp đồng quyền chọn
Sell to Close: Khi bạn là Buyer, bạn đã mua xong quyền chọn mà bạn muốn, giờ bạn muốn bán quyền chọn mình có đi để chốt lời (hoặc cắt lỗ – tất nhiên), lúc này bạn đặt Sell to close – hiểu nôm na là bán để đóng hợp đồng quyền chọn của tôi lại.


Sell to open: Sử dụng hành động này khi bạn là người bán Option (Seller) và bắt đầu bán Option của mình. – Hiểu nôm na là mở ra một lệnh bán hợp đồng quyền chọn.

Buy to close: Dùng khi bạn đã bán Option xong, bây giờ bạn muốn mua lại để đóng hợp đồng này. Lúc này bạn đặt action là Buy to close – hiểu đơn giản là mua để đóng

Nhà đầu tư thực hiện chiến thuật mua/bán VN30  ngày 24/4/2017 như sau:

    Buy to open  - Không giao dịch
Sell to Close -  Không giao dịch

Sell to open - Khi VN30 chạm vùng 674

Buy to close - Khi VN30 chạm vùng 664