tháng 3 02, 2017

Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
DIC 5.6 7.8 87,620
DPS 2.1 3.3 1,211,996
KDH 19.7 23.2 325,450
SVC 44.5 50.5 89,910
SVN 1.6 3.6 191,800
VPH 6 12.95 458,140