tháng 3 22, 2017


Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BID 16.3 17.4 9,321,930
BMP 189 193 32,540
CAV 56 64.5 81,290
EIB 10.8 12.2 806,770
HAG 8.15 9.68 14,881,690
HHC 36.5 52.8 8,443,023
HNG 8.75 11 4,955,360
SHS 6.7 8 2,203,511