tháng 3 19, 2017

Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BHS 10.8791 12.35 2,488,040
DGW 15.95 17.6 405,120
HNG 8.6 10.3 2,056,450
ITC 11.7 13.9 52,930
LCG 6.4 8.4 1,525,540
NLG 22.5 26.7 331,310
PTL 2.57 2.8 174,690
PV2 1.6 1.9 99,100
SHS 6.2 7.8 679,670
THT 6.2 6.3 55,110
VNM 131.9 134 1,035,520