tháng 1 04, 2019
Xóa quyền truy cập gây rủi ro vào dữ liệu của bạn
giacophieugiacophieu@gmail.com
Một số ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google chưa được Google xác minh. Vì các ứng dụng hoặc dịch vụ này có quyền truy cập rộng rãi vào thông tin cá nhân của bạn, bạn nên xóa quyền truy cập nếu không tin tưởng.
Xem lại các ứng dụng này và xem đề xuất bảo mật khác dành riêng cho bạn trong trang Kiểm tra bảo mật.
Thực hiện tác vụ
Bạn lo lắng về việc nhấp vào các liên kết? Hãy truy cập vào trang Kiểm tra bảo mật tại https://myaccount.google.com/security-checkup
Email này là để thông báo cho bạn biết về những thay đổi quan trọng đối với Tài khoản Google và dịch vụ của bạn.
1546652598634000