Cổ phiếu có khối lượng tăng mạnh ngày 13/3/2017

Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.Khối lượng hôm trước Khối lượng hiện tại Giá hiện tại
ACB 2,499,511 3,149,747 22.9
APC 69,960 378,160 23.75
APG 115,110 161,810 4.42
APS 21,300 79,210 2.4
ASA 82,300 105,900 2.2
AVF 184,240 645,135 0.4
BCE 2,740 3,930 6.28
BGM 49,770 66,670 1.19
BHS 1,230,130 1,839,680 11.75
BII 280,800 326,720 2.9
BMP 9,500 185,370 187
BTP 10,560 39,940 13.6
BVH 88,430 251,860 58.8
C32 312,400 395,810 54.7
CMI 38,600 79,800 5.7
CSV 23,310 43,110 29
CTI 232,160 428,320 28
CVN 19,101 28,600 2.9
DAG 96,110 175,910 12.85
DBC 27,621 174,527 34.4
DHA 26,780 104,780 31
DHG 78,780 110,440 124.4
DHM 219,430 344,560 5.31
DLG 1,272,080 9,481,990 3.15
DRC 140,970 161,710 32.45
DST 122,300 460,100 24.6
DTA 130,340 879,890 2.14
E1VFVN 0 24,050 10.52
FCN 278,990 425,450 19.5
FID 0 0 2
HAR 313,250 932,750 3.31
HAS 9,340 15,540 7.7
HDG 31,010 75,810 30
HDO 6,100 21,800 1.9
HHG 586,450 681,465 10.5
HHS 1,122,540 1,442,080 3.87
HKB 2,456,730 3,085,790 5.3
HPC 609,651 952,876 2.8
HSG 582,860 1,337,660 46.3
HT1 56,040 607,730 20.6
HTI 18,680 44,130 17.2
IJC 0 0 8.4
ITC 46,760 130,650 12.1
ITD 73,940 115,610 27.4
ITQ 168,910 247,522 3.2
KDH 123,850 282,630 23.1
KLF 3,562,901 5,283,330 2.7
KMR 27,460 48,890 4.61
KMT 0 4,600 10
KSB 137,560 358,360 72
KSQ 12,300 20,200 1.7
KSS 0 0 0.8
KTB 766,500 1,515,920 1.9
LCG 1,977,440 2,641,640 7.8
LCM 41,490 69,010 1.36
LHG 64,960 162,360 19.8
MDG 160 6,900 10
MSN 237,350 409,950 41.7
MWG 41,170 223,660 169.8
NBB 114,620 145,890 22.1
NDF 12,000 60,700 2.3
NDN 248,533 478,155 8.8
NHS 553,960 1,325,800 15.8
NLG 239,630 552,200 25.1
NNC 18,570 27,890 77.7
NTP 6,110 23,508 71.3
PDR 1,005,800 1,217,510 14
PET 191,550 242,070 10.6
PGC 56,000 187,340 13
PHC 25,310 139,400 13.2
PPC 7,830 95,040 16.9
PPI 167,040 304,650 2.23
PTB 8,840 33,450 138
PTC 10,240 25,090 5.24
PTK 275,220 640,570 1.7
PTL 107,040 371,810 2.58
PV2 5,800 219,200 1.7
PVI 10,386 113,900 23.9
PVL 11,500 214,600 2.4
PVT 302,890 458,060 12.8
PXL 188,640 215,708 2.2
QBS 53,800 317,640 5.75
QCG 33,870 40,310 4.34
REE 423,980 2,369,630 27.2
S99 94,700 129,050 5
SBA 6,610 185,060 13.05
SDA 19,400 221,900 3
SDP 107,100 596,430 6.6
SHB 2,565,278 4,027,495 5
SHP 1,580 10,400 19.95
SHS 413,551 545,839 6.7
SKG 22,200 70,880 72.5
STB 1,621,400 2,546,430 10.55
SVC 56,540 201,400 56.4
TCM 458,920 574,400 21.2
TDH 1,112,340 1,883,000 13.3
THT 21,880 24,380 6.1
TNT 184,230 221,830 2.27
TTB 215,800 247,000 7.2
TTF 344,630 446,930 9
TVC 1,059,600 2,755,010 13.7
TYA 3,080 25,830 10.3
UDC 65,620 75,520 3.3
V15 15,100 32,300 0.6
VC3 429,105 567,600 39.9
VCG 1,798,529 2,043,913 15.7
VHC 28,670 74,270 51.3
VIC 271,170 362,880 44.2
VIP 160,350 265,190 7.3
VIT 5,200 8,400 28.5
VIX 128,270 144,510 6
VKC 109,321 120,162 13.8
VND 568,416 683,915 13
VNG 19,060 102,130 11.7
VNH 6,650 15,670 0.99
VNS 5,410 24,950 30.05
VPH 402,630 933,980 13.05
VSC 50,770 117,370 59.5
VSH 22,410 25,880 16
VTV 800 1,000 19.5
WSS 71,700 107,100 4